Vilkår og betingelser

Underretning om behandling af afgivne oplysninger

Når du registrerer dig på en af vores tjenester (f.x. mobilparkering) eller sender en henvendelse til os, godkender du, at vi opbevarer og behandler de oplysninger, som du selv oplyser. Dine oplysninger bruges til, at vi kan behandle din henvendelse eller yde den service, som du har henvendt dig omkring. Dine oplysninger behandles fuldt fortroligt og i overensstemmelse med de gældende regler for behandling af personoplysninger. Der gives ligeledes accept til, at der rettes henvendelse til den oplyste e-mail for, at vi kan få bekræftet og ajourført dine registrerede oplysninger. Oplysningerne behandles ikke med henblik på andre formål end det, de er afgivet til. Som registreret kan du altid få rettet, blive bekendt med og få slettet oplysninger om dig efter reglerne herom.

Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her: Læs mere parkering.bll.dk/privacy

 

VILKÅR & BETINGELSER – Billund Lufthavn

 

 1. Aftale
 2. Reservation
 3. Betaling
 4. Pris
 5. Fortrydelsesret
 6. Ændring af reservation
 7. Reklamation
 8. Misligholdelse
 9. Ansvar
 10. Force majeure
 11. Lovvalg og værneting
 12. Andre bestemmelser

 

1.) AFTALE

1.1) Ved reservering af parkering indgås en aftale mellem dig og Apcoa Parking Danmark A/S, Lanciavej 1A, DK-7100 Vejle, CVR. nr. 19055108.

1.2) Når en reservation er bekræftet, stiller Apcoa LufthavnsParkering (i det følgende benævnt som LufthavnsParkering) i Billund Lufthavn en parkeringsplads til rådighed for dig på det selvvalgte tidspunkt og parkeringsområde. Parkeringspladsen på det valgte parkeringsområde er uspecificeret.

1.3) LufthavnsParkering kan kontaktes på tlf. +45 75 35 40 33, lufthavnsparkering@apcoa.dk, eller www.bll.dk.

 

2.) RESERVATION

2.1) Reservation af parkeringsplads kan ske online på http://parkering.bll.dk. Der kan kun reserveres én parkeringsplads ad gangen. En reservation gælder til 1 indkørsel og 1 udkørsel og reservationen kan ikke deles ud på flere parkeringer.

2.2) Ved reservation skal korrekt fornavn, efternavn, e-mail, telefonnummer, postnummer og nummerplade indtastes. 

2.3) Ved reservation skal der vælges parkeringsområde og reservationsperiode.

2.4) Reservation af pladsen skal ske senest 6 timer før, parkeringen ønskes påbegyndt.

2.5) Påbegyndes reservation tidligere end bestilt, vil udkørselstidspunktet afkortes tilsvarende.

2.6) Når reservation og betaling er gennemført, vil du modtage en bekræftelse på den e-mailadresse, du har oplyst i forbindelse med reservationen. Bekræftelsen indeholder bl.a. oplysninger om den valgte periode og parkeringsområde. Du har således kun krav på den reserverede parkeringsplads i den valgte reservationsperiode og område. Kvitteringen skal medbringes på rejsen på print eller elektronisk. Parkeres der på et andet område end der er reserveret til, refunderes reservationen ikke.

2.7) Reservationen er bindende, og aftalen er endelig, når bekræftelsen er modtaget.

 

3.) BETALING

3.1) Prisen for parkering afhænger af, hvilket parkeringsområde der vælges og antallet af dage, parkeringen varer.

3.2) Ved betaling med kreditkort skal der indtastes kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre og kortholders navn. Beløbet trækkes 1 til 3 bankdage efter købet.

3.3) Som minimum skal der altid betales for parkering for den fulde reservationsperiode. Dette gælder uanset, om hele den valgte periode udnyttes eller ej, medmindre du er berettiget til at fortryde reservationen.

3.4) Din benyttelse af parkeringspladsen regnes fra det tidspunkt, hvor du faktisk påbegynder parkeringen (dog altid senest fra det aftalte reservationspåbegyndelsestidspunkt, som du har valgt i forbindelse med din reservation) og indtil din udkørsel fra parkeringsanlægget. Påbegynder du din reservation tidligere end bestilt, vil udkørselstidspunktet afkortes tilsvarende.

3.5) Hvis bilen afhentes før parkeringsperiodens udløb, refunderes ikke for den periode, som parkeringspladsen ikke bliver benyttet, medmindre du er berettiget til at fortryde.

3.6) Forlades parkeringsområdet først efter udløb af parkeringsperiodens ophør, skal der betales for den ekstra parkeringstid, som følge af den manglende rettidige afhentning af køretøjet. Dette gælder uanset årsagen hertil. Der skal betales for den ekstra parkeringstid, før området forlades, Afregning sker efter gældende bompris

3.7) Betalingsmidler: Der kan betales med kreditkort (Visa og MasterCard).

 

4.) PRIS

4.1) De anførte priser er i danske kroner inkl. moms. 

4.2) LufthavnsParkering tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.

4.3) Prisen er gyldig på bestillingsdagen.

 

5.) FORTRYDELSESRET (gælder kun forbrugere)

5.1) Du kan fortryde reservationen efter reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som regnes fra det tidspunkt, hvor reservationen blev foretaget. Udløber fristen på 14 dage på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag.

5.2) For at gøre brug af fortrydelsesretten kan du foretage din annullering her https://parkering.bll.dk/da/  under ”Ændrer min bestilling" indtil 24 timer før påført ankomsttid- Eller via linket "administrer min bestilling" på bestillingsbekræftelsen. 

5.3) Ved udnyttelse af fortrydelsesretten sker tilbagebetaling på samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har meddelt andet. Under alle omstændigheder pålægges ingen former for gebyrer som følge af udnyttelsen af fortrydelsesretten.

5.4) Hvis reservationen fortrydes senere end 24 timer dog ikke senere end påført ankomsttid skal det ske på mail eller telefon. 

 

6.) ÆNDRING AF RESERVATION

6.1) Udover muligheden for at fortryde aftalen, har du mulighed for at ændre i den foretagne reservation for så vidt angår indkørselsdato/-tidspunkt, udkørselsdato/-tidspunkt indtil 24 timer før påført ankomsttid forudsat der er ledig kapacitet. Du vil blive refunderet/opkrævet for en evt. prisdifference som følge af dine ændringer i reservationen. Du kan ændre din reservation under ”administrer min bestilling” her http://parkering.bll.dk/home.aspx

6.2) Ændring af nummerplade skal ske mindst 4 timer før påført ankomsttid. 

 

7.) REKLAMATION

7.1) Enhver reklamation skal rettes direkte til LufthavnsParkering, Passagerterminalen 9, DK-7190 Billund, tlf. +45 75 35 40 33,                                                                                            

E-mail: lufthavnsparkering@apcoa.dk.

7.2) Reklamation over mangler ved serviceydelsen skal ske straks efter, at du har opdaget eller burde have opdaget manglen.

 

8.) MISLIGHOLDELSE

8.1) Det præciseres, at parkeringspladsen på det ønskede areal er uspecificeret, og der foreligger ikke en mangel, hvis du anvises en anden parkeringsplads i et parkeringsområde i en tilsvarende eller dyrere priskategori.

8.2) I det tilfælde, at LufthavnsParkering ikke anviser en anden parkeringsplads, er du berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve parkeringsafgiften refunderet. LufthavnsParkerings eventuelle erstatningsansvar for mangler ved ydelsen omfatter ikke indirekte tab af nogen art, jf. pkt. 9.2 og pkt. 10.

8.3) LufthavnsParkering forbeholder sig retten til at pålægge et kontrolgebyr på kr. 590,00 ved din tilsidesættelse af bestemmelser, skiltning etc., hvor parkering foregår til gene for andre, herunder blandt andet – men ikke begrænset til – andre parkanter, biludlejningsselskaber m.v.

 

9.) ANSVAR

9.1) Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

9.2) LufthavnsParkering påtager sig intet ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen. Ligeledes kan LufthavnsParkering ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

9.3) LufthavnsParkering påtager sig ingen ansvar på opkrævninger for parkering som følge af forkert indtastede oplysninger ved bestilling herunder nummerplade.

 

10.) FORCE MAJEURE

10.1) Såfremt levering af serviceydelsen forsinkes eller udelukkes som følge af uforudsete forhold, som LufthavnsParkering ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Billund Lufthavn), lukning af lufthavnen eller af lufthavnens bagagehåndtering og/eller naturkatastrofer, udsættes leveringstiden i tilsvarende kalenderdage.

10.2) LufthavnsParkering kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure.

 

11.) LOVVALG OG VÆRNETING

11.1) Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

11.2) Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist indbringes for retten i Kolding som første instans.

 

12.) ANDRE BESTEMMELSER

12.1) LufthavnsParkering kan til enhver tid revidere ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering i Billund Lufthavn ved at opdatere denne side.